Студијски програм

ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА И НУТРИЦИОНИЗАМ


 

Студијски програм Прехрамбена технологија и нутриционизам је конципиран тако да студенти стекну практична знања и вештине, да могу да примене савремена техничка и технолошка решења у побољшању квалитета прехрамбене производње као и планирању и организацији исхране и да могу даље да се усавршавају. На овом студијском програму постоје два модула – ПРЕХРАМБЕНА ТЕХНОЛОГИЈА и НУТРИЦИОНИЗАМ.

Стицање знања и вештина потребних за обављање различитих послова у прехрамбеној технологији и другим сродним областима индустрије, активно учествовање студента у обликовању његовог образовања кроз избор предмета, интерактиван утицај на услове, садржај студија и начин студирања и оцењивања, мобилност студената у погледу промене студијског програма и школе у земљи и иностранству, стручно и научно усавршавање кроз наставак школовања на академским студијама

Кроз упознавање са важећим прописима и стандардима инжењери технологије за прехрамбену технологију и инжењери - нутриционисти могу да управљају не само квалитетом хране већ и условима рада као и очувању животне средине..

Кроз стручне предмете студент темељније упознаје и разуме дисциплине одговарајуће струке и стиче вештине и спретности у употреби знања које може одмах применити у пракси на решавању конкретних проблема на радном месту. Интегрисање стечених знања и вештина у производњи квалитетних и безбедних прехрамбених производа као и у планирање исхране свих категорија становништва применом савремених, рационалних метода и модела у циљу очувања здравља људи.

После завршених трогодишњих студија студен добија звање (у зависности од изабраног студијског програма) Струковни инжењер технологије за Прехрамбену технологију или Струковни инжењер технологије за нутриционизам. У додатку дипломе наводе се називи предмета, оцене, освојени поени и остали елементи студијског програма који је студент завршио.