Упис 2020 - Конкурс -Трећи уписни рок

К О Н К У Р С – ПРВИ УПИСНИ РОК 2015.

 zaglavljeA

 

К О Н К У Р С – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

 

Академија техничких струковних студија Београд, Одсек: Примењене инжењерске науке, Пожаревац у прву годину студија за школску 2020/2021 годину уписује укупно 280 студената и то за следеће студијске програме:

 

Буџет

Самофинансирајући

Заштита биља

7

20

Заштита животне средине

3

25

Електротехника и рачунарство

0

25

Машинство

4

30

Прехрамбена технологија и нутриционизам

5

25

 

Пријављивање кандидата је 15.09, 16.09. и 17.09.2020. године у просторијама школе од 8-14 часова.

 

Полагање пријемног испита:

 


Математика

18.09.2020. год. од 09-11 ч

Биологија

18.09.2020. год. од 09-11 ч

Хемија

18.09.2020. год. од 09-11 ч

 

 

 


Јединствена ранг листа

18.09.2020. год

Приговор на ранг листу

18.09.2020. год у 12ч

Коначна ранг листа

18.09.2020. год.

Упис кандидата од

21.09.2020. и 22.09.2020. г.

 

 

За пријављивање кандидати подносе уз пријавни лист:

-  сва сведочанства о завршеној средњој школи

-  диплому о завршеном средњем образовању

-  извод из књиге рођених

-  3000 дин. за полагање пријемног испита на жиро рачун 840-1180666-85.

 

За пријављивање се могу поднети фотокопије докумената уз оригинале на увид.

 

 

За упис кандидати подносе:

-  оригинал сведочанства о завршеној средњој школи

-  оригинал дипломе о завршеном средњем образовању

-  извод из књиге рођених

-  лекарско уверење

-  доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
   на жиро рачун школе 840-1180666-85 у износу од 55.000 динара

 

Школарина се може уплатити у 9 ратa:

 


I рата

приликом уписа 15.000,00 дин

8 рата
po 5.000 дин.

до 15. у месецу, почев од октобра 40.000,00 дин
 
укупно:    

55.000,00 дин

 

-  два обрасца ШВ-20, (налазе се у просторијама школе)

-  индекс, -  500,00 динара на жиро рачун школе (840-1180666-85)

-  две фотографије формата 4x6 цм.

-  попуњен анкетни лист (добија се у школи)

 

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, школа ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

Примењене инжењерске науке Пожаревац

 

Текст конкурса можете преузети овде