Упис 2021 - Конкурс - Трећи уписни рок

К О Н К У Р С – ПРВИ УПИСНИ РОК 2015.

logo glavni defaultNovi grb skole PIN

 


К О Н К У Р С – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

 

На Одсеку Примењене инжењерске науке у Пожаревцу, а на основу акредитације Академије техничких струковних студија Београд добијена је дозвола за рад од Министарства просвете, науке и технолошког развоја, да се одржава настава на основним студијама  (180 EСПБ - бодова) на следећим студијским програмима:

Електротехника и рачунарство:

модул  М1 енергетика,
модул  М2 рачунарство и информатка

Машинство :

модул  М1 производно машинство,
модул  М2 – пројектовање рачунаром.

Прехрамбена технологија и нутриционизам :

модул  М1 – прехрамбена технологија,
модул  М2 нутриционизам.

Заштита биља

Заштита животне средине

Безбедност и здравље на раду

 

Услови за упис

Упис у Одсек се спроводи на основу Конкурса. При конкурисању, кандидат се опредељује за Студијски програм. Право конкурисања имају лица која су завршила гимназију или другу одговарајућу средњу школу у трогодишњем или четворогодишњем трајању.

Одсек Примењене инжењерске науке, Пожаревац у прву годину студија у трећем уписном року за школску 2021/2022 годину уписује укупно 32 студената. Број слободних места за упис након првог и другог уписног рока школске 2021/22 је::

 

ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ
Студијски програми
БРОЈ МЕСТА ЗА УПИС
буџет самофинансирање укупно
  Прехрамбена технологија и нутриционизам 3 12 15
  Заштита биља 3 14 17

 

Пријављивање на конкурс

Пријава кандидата:    22. септембар 2021. у периоду од 08:00 до 14:00 часова

 

Кандидати за упис на основне струковне студије, уз попуњен образац Пријаве на конкурс предају фотокопије докумената (при чему подносе на увид оригинална документа) и то:

 1. Сведочанства свих разреда средње школе;
 2. Диплому о положеном завршном (матурском) испиту;
 3. Извод из матичне књиге рођених;
 4. Доказ о уплати за полагање пријемног испита (5.000,00 динара)

 

Уплата трошкова за полагање пријемног испита се врши на следећи начин:

 uplata1 1024x274

 

Полагање пријемног испита

Пријемни испит:         23. септембар 2021.

Тест општег образовања:     10:00 часова
Математика:                          10:00 часова

 

Пријемни испит је изборни  за све студијске програме и полаже се тест општег образовања или тест из математике. Пријемни испит одржава у просторијама Одсека у дану како је предвиђено конкурсом. Распоред за полагање пријемног испита по просторијама објављује се два дана пре полагања пријемног испита.

Кандидати за полагање пријемног испита треба са собом да понесу личну карту или пасош, да поседују прибор за писање и да буду у предвиђеној просторији 30 минута пре почетка пријемног испита. Дежурни наставници на испиту распоређују кандидате на места за рад и деле им тестове и папир на коме ће радити исте.

Пријемни испит траје два сата и ради се без коришћења литературе.

 

Прелиминарна ранг листа

23. септембар 2021. у 12:00 

 

Увид у радове и жалбе кандидата:

23. септембар 2021. од 12:00 до 14:00 часова

 

Коначна ранг листа

23. септембар 2021. у 15:00 часова

  

Начин избора кандидата

За упис на Студијски програм утврђује се редослед – ранг листа кандидата на основу општег успеха постигнутог у средњем образовању и резултата постигнутог на пријемном испиту из математике или теста општег информисања.

Редослед – ранг листа за упис утврђује се применом следећих мерила:

 1. општег успеха у средњем образовању (збир просечних оцена из свих разреда множи се са два ) , који може бити највише 40 бодова.
 2. резултата постигнутог на пријемном испиту из математике, односно тесту из оште информисаности, који се вреднује највише са 60 бодова.

Збир бодова по датим мерилима је највише 100 и одређује место кандидата на ранг листи. Кандидати који се налазе на ранг листи и имају најмање 51 бод, могу се уписати на студије о трошку буџета, под условом да се налазе у оквиру броја за који је расписан конкурс за упис од стране оснивача Одсек. Кандидати који се налазе на ранг листи и имају најмање 30 бодова, могу се уписати на студије као студенти који се сами финансирају, ако се налазе у оквиру броја за који је расписан конкурс за упис.

 

Упис примљених кандидата

Упис кандидата:         24. септембар 2021.   од 08:00 до 14:00 часова

 

Упис примљених кандидата oбавиће се према распореду који се дефинише при објављивању резултата конкурса.

Кандидати који стекну право на упис у Одсеку Примењене инжењрске науке  подносе:

 1. Сведочанства за све разреде средње школе и диплому;
 2. Извод из матичне књиге рођених (оверена копија или оригинал);
 3. Два попуњена обрасца ШВ-20;
 4. Индекс, са попуњеним личним подацима (добија се у школи);
 5. Две фотографије 3.5 х 4.5 cm;
 6. Потврда о извршеној уплати накнаде за трошкове уписа од 4.000 динара (сви студенти).
 7. Потврда о уплати прве рате школарине (самофинансирајући студенти).
 8. Кандидати који су у радном односу треба да приложе и потврду о запослењу.

Уплата накнаде за трошкове уписа се врши на следећи начин:

uplata2 1024x278

 

За студенте који се сами финансирају:

skolarina 001

 

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс не враћају се.