Обавештење о додели уговора ЈН02/214

 

На основу члана  108. Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС“ број 124/12) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда бр.15/800 од 11.12.2014.године, доноси се

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

о додели уговора

 

У јавној набавци добара: „Набавка електричне енергије“, бира се као најповољнија понуда понуђача ЕПС „Снабдевање д.о.о.“Београд заведена код понуђача под  бр. 1018 од 09.12.2014.године, са којим ће се у складу са прихваћеним моделом уговора закључити Уговор о јавној набавци предметних добара.

 

Преузмите комплетан текст обавештења

 

Директор

др Владан Ђулаковић,с.р.