Јавна набавка електричне енергије 01/214

 

            На основу члана 55.став 1.тачка 2.Закона о јавним набавкама (Службеникигласник РСброј. 124/12) и одлуке директора Школе бр.15/493 од 26.08.2014.године ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Пожаревцу, Немањина2, објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за прикупљање писаних понуда за јавну набавку мале вредности бр. 01/214

 

 Снабдевање електричном енергијом

 

             1. Назив, адреса и интернет станица наручиоца

             Наручилац Висока техничка школа струковних студија у Пожаревцу, ул. Немањина2, web: www.vts.- pozarevac.edu.rs позивају се понуђачи да припреме и поднесу понуду у складу са законом, конкурсном документацијом и позивом.

            2. Врста поступка

Предметна јавна набавка спроводи се у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке („Сл.гласник РС“ бр.29/2013 и 104/3013).

            3. Предмет јавне набавке:добра

        Јавна набавка мале вредности добара„Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање“, назив и ознака из општег речника набавке: 09310000 електрична енергија.

             Набавка није обликована по партијама.

             4. Контакт:

      Особа за контакт Вукосава Вукићевић Миладиновић, дипл. правник e-mail: visa_po@ptt.rs      

             5. Подношење понуде

 

            Рок за достављање понуда почиње 05.09. 2014.године даном објављивања позива на Порталу управе за јавне набавке и траје најкасније до дана 15.09.2014. године до 12 часова.

 

            ПОЗИВ ЈЕ НА ПОРТАЛУ ОБЈАВЉЕН 05.09.2014. ГОДИНЕ.

 

            Конкурсна документације се може преузети на Порталу јавних набавки и на интернет сајту Наручиоца www.vts-pozarevac.edu.rs.

            Понуде се достављају лично или путем поште у затвореној и запечаћеној коверти на адресу: Висока техничка школа струковних студија у Пожаревцу,ул. Немањина 2, са назнаком „ПОНУДА за Јавну набавку „Снабдевање електричном енергијом - НЕ ОТВАРАТИ''. На полеђини коверте назначити назив, адресу понуђача и контакт телефон и број факса;

            Ако је понуда поднета по истеку назначеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

            Незатворена понуда неће се разматрати и биће враћена понуђачу на исти начин као и неблаговремена понуда.

            По истеку рока за подношење понуда понуђач не може повући нити мењати своју понуду.

 

Отварање понуда ће се обавити јавно последњег дана рока за доставу понуда у Пожаревцу, дана 15.09.2014. г. у просторијама Школе ул. Немањина2, са почетком у 14.00 часова.

 

            Присутни представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, дужан је да комисији Наручиоца поднесе оверено и потписано пуномоћје за учешће у поступку отварања понуда.

            Наручилац ће одлуку о додели уговора донети у законском року.

            Оквирна вредност набавке је до износа од 650.000,00 динара без ПДВ.

 

            Критеријум за избор је најнижа понуђена цена.

 

Преузмите комплетан текст позива за јавну набавку

Преузмите конкурсну документацију