Конкурс за упис СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТУДИЈА 2016.

 

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ИЗ ПОЖАРЕВЦА

Р А С П И С У Ј Е

К О Н К У Р С

 

за упис на једногодишње (два семестра) специјалистичке струковне студије

 

1.Специјалиста струковни инжењер технологије-студијски програм прехрамбена технологија и то за 25 студената - статус самофинансирајући,

 

2.Специјалиста струковни инжењер заштите животне средине-студијски програм Заштита животне средине и то за 32 студента - статус самофинансирајући,

 

3.Специјалиста струковни инжењер машинства- модул1 Управљање ризиком у одржавању, модул 2 Производне технологије и то за 32студената - статус самофинансирајући,

 

4.Специјалиста струковни инжењер пољопривреде-заштита биља, и то за 25 студената - статус самофинансирајући.

Школарина износи 105.000,оо динара, 25.000,00 динара приликом уписа, а остатак у осам рата по 10.000,00 динара

УСЛОВИ УПИСА

 

На специјалистичке струковне студије могу се уписати кандидати који су завршили високо образовање на основним струковним или академским студијама првог степена исте или друге Високошколске установе одговарајућих струка и остварених најмање 180 ЕСПБ бодова током школовања.

 

Пријављивање кандидата је од 01.11.2016.г. до 18.11.2016.г.

 

Утврђивање редоследа кандидата врши се на основу просечне оцене одн.према општем успеху постигнутом на основним студијама.Ранг листа објављује се на огласној табли и интернет страници школе.

 

Објављивање ранг листе је 21.11.2016.г.

 

Упис кандидата са ранг листе је од 22.11.2016.г.-25.11.2016.г од 800-1400часова.

 

Приликом пријављивања на Конкурс кандидати подносе :

 

-пријаву и кратку биографију

-оверену фотокопију дипломе или уверење о завршеним претходним студијама

-додатак дипломе или уверење о положеним испитима

-извод из матичне књиге рођених,

 

Приликом уписа кандидати прилажу и :

 

-доказ о уплати школарине

-две фотографије 3,5x4,5

-два ШВ обрасца

 

АДРЕСА ШКОЛЕ:ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

12000Пожаревац ,ул.Намањина 2, E-mail: visa_po@ptt.rs.

                директор

                                                                        др Владан Ђулаковић

 

 Комплетан текст конкурса можете преузети овде.