Упис 2017 - конкурс II уписни рок

К О Н К У Р С – ПРВИ УПИСНИ РОК 2015.

 Zaglavlje

 

К О Н К У Р С – ДРУГИ УПИСНИ РОК

 

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац у прву годину студија за школску 2017/2018 годину уписује укупно 130 студената и то за следеће студијске програме:

 

Буџет

Самофинансирајући

Машински

8

27

Електротехнички

/

21

Заштита биља

13

17

Прехрамбена технологија и нутриционизам

/

17

Заштита животне средине

/

27

 

Пријављивање кандидата је 01.09.2017. и 04.09.2017. године у просторијама школе од 8-14 часова.

 

Полагање пријемног испита:

 


Математика

05.09.2017. год. од 09-11 ч

Биологија

05.09.2017. год. од 12-14 ч

Хемија

05.09.2017. год. од 12-14 ч

 

 

 


Јединствена ранг листа

06.09.2017. год

Приговор на ранг листу

06.09.2017. год до 14ч

Коначна ранг листа

07.09.2017. год.

Упис кандидата од

11.09.2017. до 15.09.2017. г.

 

 

За пријављивање кандидати подносе уз пријавни лист:

-  сва сведочанства о завршеној средњој школи

-  диплому о завршеном средњем образовању

-  извод из књиге рођених

-  3000 дин. за полагање пријемног испита на жиро рачун 840-1180666-85.

 

За пријављивање се могу поднети фотокопије докумената уз оригинале на увид.

 

 

За упис кандидати подносе:

-  оригинал сведочанства о завршеној средњој школи

-  оригинал дипломе о завршеном средњем образовању

-  извод из књиге рођених

-  лекарско уверење

-  доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
   на жиро рачун школе 840-1180666-85 у износу од 55.000 динара

 

Школарина се може уплатити у 9 ратa:

 


I рата

приликом уписа 15.000,00 дин

8 рата
po 5.000 дин.

до 15. у месецу, почев од октобра 40.000,00 дин
 
укупно:    

55.000,00 дин

 

-  два обрасца ШВ-20, (налазе се у просторијама школе)

-  индекс, -  500,00 динара на жиро рачун школе (840-1180666-85)

-  две фотографије формата 3.5x4.5 цм.

-  попуњен анкетни лист (добија се у школи)

 

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, школа ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

ВТШСС Пожаревац

 

Текст конкурса можете преузети овде