organski proizvodi

 

 

 

Студијски програм

ОСС ЗАШТИТА БИЉА, МСС ФИТОМЕДИЦИНА


 

Студијски програм Заштита биља је конципиран тако да студентима обезбеди практична знања и вештине, упознавање са основним принципима одрживе пољопривреде, производње здравствено безбедних намирница биљног порекла, као и са принципима ефикасне заштите животне средине, здравља људи и животиња.

Циљ студијског програма је оспособљавање студената за примену мера заштите биљака, које омогућују производњу квалитетних и здравствено безбедних биљних производа. Поред тога, знање, вештине и компетенције, омогућују свршеним студентима да наставе своје стручно усавршавање на вишем студијском нивоу.

По завршетку студија, студенти стичу способност професионалне примене стеченог знања, изграђеност потребе коришћења стручне литературе, способност за аргументовано решавање проблема у оквиру области заштите биља, способност да прикупљају и тумаче релевантне податке ради доношења одлуке, способност за пренос информација, идеја, проблема и решења истих, како стручној тако и широкој јавности.

Стечено знање, студенату завршених основних струковних студија, обезбеђује компетенције за рад у пољопривредним радним орагнизацијама, као што су: агрокомбинати, задруге, фармерским газдинствима, фабрикама пестицида, представништвима пестицида и пољопривредним апотекама, јавним установама и предузећима у области комуналне хигијене.