Студијски програм

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


 

Овај студијски програм изводи се са циљем оспособљавања студената за примену знања и вештина које су потребне за укључивање у радни процес. Стручњаци из ове области темељно познају еколошку проблематику и способни су да на научној и етичкој основи, самостално или тимски, сакупљају, класификују и на стандардан начин излажу, предлажу и реализују оптималне методе и поступке решења основних проблема у области загађења земљишта, ваздуха и воде, чиме доприносе заштити свеукупног живог света, а посебно људи.

Исход учења основних струковних студија Заштите животне средине, јесте стручњак који је стекао теоретска и практична знања у области заштите животне средине која му омогућују да се непосредно укључи у решавању практичних проблема, који нису ни мали ни без далекосежних последица по укупан живи свет, а посебно по човека. Коришћењем информационих технологија, литературом, практичним искуствима других стручњака, усавршава се кроз самообразовање или наставком школовања на специјалистичким студијама.

Кадрови овог профила ће бити оспособљени да раде са успехом као инжењери за заштиту животне средине у свим предузећима које имају за делатност рударство, производњу метала и неметала, производњу електричне енергије, производњу папира, дрвопрерађивачку индустрију, хемијску и петрохемијску индустрију, производњу пољопривредних производа, прехрамбену индустрију. Осим тога могу се запослити у агенцијама за пројектовање и заштиту животне средине, у уредима за контролу квалитета животне средине као инспектори на општинском, регионалном и републичком нивоу.

После завршених трогодишњих студија студен добија звање Струковни инжењер заштите животне средине. У додатку дипломе наводе се називи предмета, оцене, освојени поени и остали елементи студијског програма који је студент завршио.