Студијски програм

Друмски саобраћај


 

DrumskiSaobracaj
 

Студијски програм основних струковних студија Друмски саобраћај уведен је школске 2021/22. године уместо претходно акредитованог студијског програма Друмски и градски саобраћај. На новом студијском програму студенти имају могућност избора студирања по класичном или дуалном моделу студија.

Услов да би ученик, по завршеној средњој школи уписао студије на Одсеку за саобраћај, машинство и инжењерство заштите је завршена средња школа у трогодишњем или четворогодишњем трајању. Завршетком основних струковних студија на студијском програму Друмски саобраћај студент стиче звање: Струковни инжењер саобраћаја, високу стручну спрему и 180 ЕСПБ бодова што, у складу са Националним оквиром квалификација, одговара нивоу квалификације: 6.1.

Завршетком основних струковних студија омогућен је и наставак школовања на студијама другог степена Одсека за саобраћај, машинство и инжењерство заштите у двогодишњем трајању након чега свршени студент стиче укупно 300 ЕСПБ бодова, звање Струковног мастер инжењера саобраћаја и ниво квалификације: 7.1.

На првој години основних струковних студија на студијском програму Друмски саобраћај преовлађују опште – образовни предмети док се у друге две године слушају ускостручни предмети. Ови предмети су подељени у три целине којима се интегрално обухватају области саобраћаја и транспорта:

организација саобраћаја,

безбедност саобраћаја,

логистика.

 

Ускостручни предмети којима се студенту омогућава савладавање материје из наведених области су: Роба у транспорту, Увод у саобраћај и транспорт, Организација и технологија друмског транспорта, Предузетништво и маркетинг у саобраћају, Прописи у саобраћају и транспорту, Логистика, Теорија саобраћајних токова, Мотори и моторна возила, Транспорт опасне робе, Процена штете на возилима, Безбедност саобраћаја, Технологија претовара, Регулисање саобраћаја, Интермодални транспорт, Паркирање, Осигурање у саобраћају и транспорту, Методика оспособљавања кандидата за возаче и Технике безбедности и контроле саобраћаја.

Студент је, након завршених студија оспособљен да решава проблеме у нестандардним условима, да користи опрему и инструментаријум који су карактеристични за саобраћај и транспорт као и да води сложене пројекте, сноси одговорност, анализира и вреднује концепте решења и формира моделе и принципе из теорије и праксе, чиме се и сам усавршава у професионалном раду.

Наставници ангажовани на стручним предметима студијског програма:

 • др Богдан Марковић, дипл. инж. маш.
 • др Дејан Јованов, дипл. инж. саоб.
 • др Биљана Ранковић Плазинић, дипл. инж. саоб.
 • др Драгана Велимировић дипл. инж. маш.
 • др Бобан Ђоровић, дипл. инж. саоб.
 • др Жељко Ранковић, дипл. инж. саоб.

Струковни инжењер саобраћаја оспособљен је за послове:

 • организација друмског саобраћаја
 • надзор над мерама безбедности у саобраћају
 • вршење увиђаја саобраћајних незгода
 • унапрећење безбедности у саобраћају
 • руковођење пословима на путничком и робном терминалу
 • организовање и извођење послова на постављању и провери хоризонталне и вертикалне сигнализације на путевима и у граду
 • оптимирање капацитета путничких и робних терминала као и претоварног процеса
 • организација транспорта робе
 • организација претоварног процеса
 • унапређење саобраћаја на постојећим линијама ЈГП као и разматрање могућности за увођење нових
 • снимања на терену
 • организација паркиралишта и уличног паркирања
 • регулисање саобраћаја у граду и на путевима
 • послови провере техничке исправности возила

  

Студијски програм је усклађен са страним студијским програмима што даје могућност како наставка школовања тако и усавршавања током студија кроз „студентске радионице“ и након завршених студија. Након завршених студија струковни инжењер саобраћаја стиче право на полагање стручног испита. Лиценце које се могу добити:

 • лиценцирани извођач саобраћаја – стечено образовање из стручне области Саобраћајно инжењерство на основним струковним студијама и положен стручни испит из уже стручне области Саобраћајно инжењерство – друмски саобраћај, лиценца SI 07-01.2 Инжењерске коморе Србије
 • лиценца за предавача теоријске наставе у аутошколама, као и за испитивача приликом полагања возачког испита, лиценца Агенције за безбедност саобраћаја

 

 

Компаније у којима су запослени студенти који су дипломирали на претходно акредитованом студијском програму Друмски и градски саобраћај:

 • Аеродром Никола Тесла, Београд
 • Милшпед доо
 • Coca Cola доо
 • Аутобуске станице: АТП Панчево, Лазаревац и др
 • Железара Смедерево
 • Motologistic doo, Београд
 • Модел 5 доо
 • МУП, сектор за саобраћај, и саобраћајна полиција
 • АМСС
 • Аутошколе
 • Средње школе саобраћајне струке, на пословима практичне наставе
 • Агенција за безбедност саобраћаја
 • Секретаријати за безбедност саобраћаја при локалним самоуправама

 

Позиције на којима су ангажовани струковни инжењери саобраћаја су:

 • инжењер одржавања путне и уличне мреже
 • инжењер организације транспорта
 • диспечер у градском и ванградском саобраћају
 • инспектор за друмски саобраћај (одитор)
 • инжењер за снимање фактичког стања у саобраћају и транспорту
 • инжењер за регулисање саобраћаја
 • предавачи теоријске наставе у аутошколама
 • испитивач приликом полагања возачког испита
 • инструктор практичне наставе у аутошколама
 • инжењер за процену штете на возилима
 • менаџер послова организације паркирања
 • руководилац возног парка
 • руководилац унутрашњег транспорта у материјалној производњи
 • инжењер организације у ски центру
 • инжењер за постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације
 • пројектант хоризонталне и вертикалне сигнализације
 • шеф путничког терминала