Студијски програм

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ


 

logo sn 3
 

Активна настава, практичан рад и стручна пракса на студијском програму Безбедност и здравље на раду омогућавају студентима реално сагледавање утицаја ризика на раду и обезбеђује неопходна инжењерска знања за одређивање мера за њихово спречавање, избегавање или смањење.

Током студија студент слуша 25 предмета. У прва четири семестра студенти овладавају општим инжењерским знањима, а у последња два стручним, уско везаним за област безбедности и здравља на раду. Сви предмети су једносеместрални, изузев Енглеског језика који се слуша у првом и другом семестру. Бодује се целокупан рад студента: предиспитне обавезе (колоквијуми, самостални или пројектни задаци, лабораторијске вежбе, домаћи задаци, активност на часу) и резултати израде испита.

Стручни предмети су: Систем безбедности и превентивни инжењеринг, Безбедност у изградњи и коришћењу грађевинских објеката, Микроклима и радна околина, Производни процеси и безбедност опреме за рад, Објекти и инсталације намењени за радне процесе, Средства и опрема за личну заштиту на раду, Надзор над применом прописа у безбедности и здрављу на раду и Медицина рада.

Општи циљ студијског програма је да се студенти оспособе за самостално решавање проблема, али и за тимски рад, стекну способност примене знања у пракси и праћења новина у струци, усвоје принципе професионалне етике у својој струци, стекну способности препознавања опасности и штетности у раду и предвиђања последица, али и решења за њихово избегавање, смањење или отклањање.

1.1.BZR sl1 l1.2.BZR sl2 l1.3.BZR sl3 l

Наставници ангажовани на стручним предметима студијског програма:

 • др Даниела Ристић, дипл. инж. маш.
 • др Раденко Рајић, дипл. инж. маш.
 • др Јован Исаковић, дипл. инж. маш.
 • др Александар Шотић, дипл. грађ. инж.

Студент стиче оспособљеност за послове:

 • израде БЗР планова, аката о процени ризика, општих аката, упутстава и инструкција и вођења одговарајућих евиденција:
 • учешћа у организацији и функционисања градилишта са аспекта безбедности и здравља на раду
 • подршке послодавцу у примени важећих прописа са циљем превенције повреда на раду и професионалних обољења
 • утврђивања распореда опреме у производним погонима и уређивања радних места за безбедан рад
 • утврђивања и контроле спровођења мера за безбедан и здрав рад у индустријским постројењима, при коришћењу машина и у процесима обраде
 • избора, контроле и испитивања средстава и опреме за личну заштиту на раду
 • утврђивања и контроле микроклиматских услова радне околине (температура, влажност и струјање ваздуха, отпрашивање, мерење вибрација и буке)
 • израде програма обуке и оспособљавања запослених потребних за спровођење мера безбедности и здравља на раду
 • вршење инспекцијског надзора у области безбедности и здравља на раду и увиђаја повреда на раду
 • пројектовања објеката и инсталација са аспекта безбедности и здравља на раду

Након завршених основних студија могуће је полагати стручни испит за обављање послова безбедности и здравља на раду који организује надлежно министарство за рад.

2.1.BZR sl4 l2.3.BZR sl6 l

Завршетком студија на студијском програму Безбедност и здравље на раду, студент стиче диплому са стручним називом Струковни инжењер заштите на раду.

Након завршених основних струковних студија, студент може да упише мастер струковне студије на студијском програму ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЗАШТИТЕ НА РАДУ, модул 2 Безбедност и здравље на раду. Након завршених мастер струковних студија, три године радног искуства у области заштите на раду и полагањем одговарајућих стручних испита које организује надлежно министарство за рад, инжењери заштите на раду могу обављати послове координатора за извођење радова на градилиштима. Примањем у стални радни однос мастер струковних инжењера правна лица и предузетници стичу могућност за добијање лиценци за обављање послова у области безбедности и здравља на раду.

У овој области је неопходно непрекидно унапређење знања стручним усавршавањем. Потражња за инжењерима заштите на раду на тржишту рада је велика, јер сва предузећа имају законску обавезу обављања послова безбедности и здравља на раду.

3.1.BZR sl1 d2.2.BZR sl5 l

Неке компаније у којима су запослени студенти који су дипломирали на студијском програму Безбедност и здравље на раду:

 • HBIS GROUP Serbia Iron & Steel d.o.o. Beograd
 • Ball Packaging doo - Београд
 • Рафинерије нафте Панчево
 • JOB doo
 • Икеа доо, Београд
 • Полимарк доо, Београд
 • Техпро доо, Београд
 • Војска Србије
 • Кока Кола дoo, Београд
 • Бекамент доо, Аранђеловац
4.1.BZR sl2 d2.4.BZR sl7 l

Позиције на којима су ангажовани струковни инжењери заштите на раду:

 • Лица за безбедност и здравље на раду код послодаваца,
 • Инжењери безбедности и здравља на раду,
 • Службеници у инспекторатима и инспекцијским службама које су одговорне за надзор безбедности и здравља на раду,
 • Службеници у државним службама и министарствима или независним агенцијама које се баве спровођењем мера и образовањем у области безбедност и здравља на раду,
 • Руководиоци служби безбедности и здравља на раду,
 • Сарадници на пословима спровођења безбедности и здравља на раду,
 • Сарадници на пословима испитивања услова радне околине,
 • Сарадници на пословима прегледа и провере опреме за рад,
 • Сарадници на пословима процене ризика.