Упутство за израду завршног рада

Завршни рад

 

 

Пријављивање завршног рада

Предметни наставник у сарадњи са студентом, који је испунио услове за израду завршног рада, односно када студент испуни предиспитне обавезе или упише све предмете из студијског програма, формулише предлог теме завршног рада.

Студент од Студентске службе или на Студентском порталу АТССБ преузима ВО-ОБ-001, Образац за пријављивање завршног рада и полагање завршног испита. Уколико се образац преузима на Студентском порталу потребно га је обострано одштампати. Студент образац попуњава ручно уз помоћ ментора.

На обрасцу предметни наставник својим потписом потврђује сагласност да буде ментор студенту при изради завршног рада са предложеном темом. Студент предаје попуњен образац Студентској служби. Наставно-стручно веће одсека разматра предложену тему и ментора завршног рада. Студент на свом налогу е-Студент, по усвајању на Наставно-стручном већу, може да види датум усвајања теме завршног рада.

 

Израда завршног рада

Студент и ментор сарађују на конципирању и изради завршног рада, тако да он буде у складу са описом предмета из кога се израђује завршни рад.

При писању завршног рада студент је у обавези да користи Инструкције за израду студентских стручних радова. За техничку припрему завршног рада студент треба да користи документ Форма и садржај студентских стручних радова .

Коначну верзију завршног рада у два примерка (одштампану, технички уређену и укоричену) ментор оверава својим потписом, чиме даје сагласност за предају завршног рада.

 

Организовање одбране завршног рада

Организовање одбране завршног рада је могуће када студент положи све испите предвиђене студијским програмом.

Поступак организовања одбране завршног рада одвија се у три основна корака: прво одласком код ментора, друго предајом завршног рада у електронској форми у библиотеци и коначно предајом завршног рада Студентској служби.

ПРВИ КОРАК: При овери и потписивању коначне верзије завршног рада, ментор студенту предаје писани предлог чланова Комисије за полагање завршног испита. Ментор обавезно наводи и предлог датума и времена полагања завршног испита.

ДРУГИ КОРАК: Електронску форму завршног рада у PDF формату, студент доставља Библиотеци и врши раздуживање издате литературе. Назив фајла мора садржати Име_Презиме_Број индекса_Наслов рада.

ТРЕЋИ КОРАК: Најкасније два радна дана пре предложеног термина за полагање завршног испита, студент предаје Студентској служби два примерка завршног рада, од којих је најмање један тврдо укоричен. Истовремено, студент Студентској служби предаје предлог чланова Комисије за полагање завршног испита који је добио од ментора.

НАПОМЕНА: Студент пре пријаве одбране мора да регулише све финансијске обавезе, укључујући и трошкове пријаве и одбране завршног рада према ценовнику.

 

Одбрана завршног рада

Одбрана завршног рада је јавна, а студент за приказ резултата израде завршног рада, као и за одговоре на питања, може користити сва неопходна наставна средства. Одбрана се састоји од излагања рада пред члановима комисије и публиком, након које студент одговара на питања. По завршетку одбране, комисија одлучује о коначној оцени завршног испита и саопштава студенту оцену.

 

Подношење захтева за издавање дипломе

Студент који положи завршни испит са позитивном оценом, добија од ментора потребне обрасце. Попуњене обрасце заједно са завршним радом студент доставља Студентској служби.

 

Преузимање Уверења и додела Дипломе

Уверење о стеченом високом образовању доступно је студенту, по правилу, најкасније 20 дана од дана дипломирања. Уверење се лично преузима у Секретаријату, уз личну карту. Дипломе са додатком дипломи се свечано додељују, по правилу, најмање једном годишње за све студенте који су дипломирали у претходној школској години.