Правна акта

 

КЊИГА СТАТУТА И ПРАВИЛНИКА ШКОЛЕ

 

Статут

 

·        Статут ВТШСС Пожаревац

·       

 

Правилници

 

·        План о превентивним мерама за безбедан рад за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести covid-19

·        Правилник о самовредновању и оцењивању квалитета студијских програма, наставе и услова рада са прилозима

·        Правилник о организацији послова и систематизацији радних места

·        Правилник о рачуноводствено - финансијском пословању

·        Правилник о расподели сопствених средствава

·        Правилник о студијама

·        Правилник о ангажовању наставника

·        Правилник о уџбеницима

·        Правилник о избору наставника и сарадника

·        Правилник о специјалистичким струковним студија

·        Правилник о завршном раду

·        Кодекс професионалне етике

 

 

·        Правилник о упису на основне струковне и специјалистичке струковне студије

·        Правилник о раду студентског парламента

·        Пословник о раду студентског парламента

·        Правилник о дисциплинској одговорности студента

 

·        Правилник о службеним путовањима

·        Правилник о међународним пројектима

·        Правилник о превенцији и борби против корупције

·        Правилник о раду

 

·        Пословник о раду савета школе

·        Пословник о раду наставног већа

  

·        Правилник о заштити на раду

·        Правилник о заштити од пожара

·        План евакуације

·        Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке

 

·        Трошковник услуга за студенте

 

·        Образац за приступ информацији од јавног значај