Упис 2019 - Конкурс - Трећи уписни рок

К О Н К У Р С – ПРВИ УПИСНИ РОК 2015.

 Zaglavlje

 

К О Н К У Р С – ТРЕЋИ УПИСНИ РОК

 

Висока техничка школа струковних студија Пожаревац у прву годину студија за школску 2019/2020 годину у трећем (септембарском) уписном року расписује конкурс за следеће студијске програме: 

Буџет

Самофинансирајући

Заштита биља

-

17

Заштита животне средине

-

27

Електротехника и рачунарство

-

23

Машинство

-

26

Прехрамбена технологија и нутриционизам

-

17

 

Пријављивање кандидата је 23.09.-25.09.2019.године у просторијама школе од 8-14 часова.

 

Полагање пријемног испита:

 


Математика

26.09.2019. год. од 10-12 ч

Биологија

26.09.2019. год. од 10-12 ч

Хемија

26.09.2019. год. од 10-12 ч

 

 

 


Коначна ранг листа

27.09.2019. год.

Упис кандидата

27.09.2019.и
30.09.2019.

 

 

За пријављивање кандидати подносе уз пријавни лист:

-  сва сведочанства о завршеној средњој школи

-  диплому о завршеном средњем образовању

-  извод из књиге рођених

-  3000 дин. за полагање пријемног испита на жиро рачун 840-1180666-85.

 

За пријављивање се могу поднети фотокопије докумената уз оригинале на увид.

 

 

За упис кандидати подносе:

-  оригинал сведочанства о завршеној средњој школи

-  оригинал дипломе о завршеном средњем образовању

-  извод из књиге рођених

-  лекарско уверење

-  доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте
   на жиро рачун школе 840-1180666-85 у износу од 55.000 динара

 

Школарина се може уплатити у 9 ратa:

 


I рата

приликом уписа 15.000,00 дин

8 рата
po 5.000 дин.

до 15. у месецу, почев од октобра 40.000,00 дин
 
укупно:    

55.000,00 дин

 

-  два обрасца ШВ-20, (налазе се у просторијама школе)

-  индекс, -  500,00 динара на жиро рачун школе (840-1180666-85)

-  две фотографије формата 4x6 цм.

-  попуњен анкетни лист (добија се у школи)

 

Фотокопије докумената кандидата који нису примљени на конкурс се не враћају.

 

Ако се кандидат који је остварио право на упис по конкурсу не упише у предвиђеном року, школа ће уписати уместо њега другог кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

ВТШСС Пожаревац