Екологија биљака - испитна питања за 2019/20

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ЕКОЛОГИЈЕ БИЉАКАpdf1

За школску 2019/20

 

 1. Појам екологије биљака
 2. Растење и  животне форме  биљака
 3. Репродукција и животни циклус
 4. Време и клима, појам и подела зоналних биома
 5. Зрачење и светлост
 6. Фотосинтеза – појам, значај, пигменти, механизам, фазе
 7. Фактори који утичу на фотосинтезу – интезитет, унутрашњи и спољашњи фактори
 8. Особености фотосинтезе C4, C3 и CАМ биљака
 9. Подела биљака у односу на светлост као еколошки фактор
 10. Топлота и температура
 11. Подела биљака у односу на температуру као еколошки фактор
 12. Вода и влажност
 13. Водни режим станишта
 14. Подела и особине биљака према економији водом у станишту
 15. Подела ксерофита и њихове особине
 16. Особине мезофита и њихови представници
 17. Особине  хигрофита и хидрофита са представницима
 18. Земљиште као комплекс еколошких фактора
 19. Значај земљишта за биљке
 20. Биотички еколошки фактор
 21. Односи биљке-животиње
 22. Односи хербиворних биљака и животиња
 23. Биљке месождерке
 24. Популације биљака - демографски параметри и појам адаптација
 25. Таблице живота и њихова примена
 26. Демографија једногодишњих биљних врста
 27. Демографија дво- и вишегодишњих монокарпних биљних врста (биена)
 28. Демографија вишегодишњих зељастих поликарпних биљних врста (перена)
 29. Демографија дрвећа и жбуња
 30. Матрице у популационој динамици биљака
 31. Матрице у популацијама једногодишњих биљака без и са семенском банком
 32. Матрице у популацијама монокарпних перена (биена)
 33. Матрице у популацијама поликарпних перена
 34. Матрице у популацијама дрвећа и жбуња
 35. Еластична анализа и компаративна демографија биљака - Г/Л/Ф анализа
 36. Општи преглед абиотичких услова средине у Србији
 37. Општи преглед историје биљног света Балканског полуострва-терцијер
 38. Општа слика историјског развоја флоре и вегетације у Србији
 39. Реликти и ендемити
 40. Флорогенеза и биљно-географски  положај Србије  
 41. Антропофите

 

Смањење испитних питања из теоријског дела испита вазе за студенте који су Екологију биљака слушали у летењем семестру школске 2019/20 и који су са успехом урадили два семениарска рада на задату тему.

2.06.2020.

Наставник,

др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, проф.