Екологија биљака - испитна питања за 2015/16

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ЕКОЛОГИЈЕ БИЉАКА

За школску 2015/16

 

 1. Појам екологије биљака
 2. Растење и  животне форме  биљака
 3. Репродукција и животни циклус
 4. Време и клима, појам и подела зоналних биома
 5. Зонобион вечнозелених тропских кишних шума на латеритном земљишту у влажној екваторијалној клими
 6. Зонибион листопадних тропских  ( монсунских) шума и савана на црвенкастом латеритном земљишту у сувој субтропској области. 
 7. Зонобиом пустињске вегетације на сувом пустињском земљишту у сувој субтропској клими.
 8. Зонобиом вечнозелених шума на црвенкстом подзоластом земљишту у прохладној и  влажној (маритимној) умереној клими. 
 9. Зонобиом вегетације листопадних шума на смедјем шумском земљишту у влажној,  маритимној или приморској умереној клими.  
 10. Зонобиом степске вегетације на чернозему у сувој  (континенталној) умереној клими.  
 11. Зонобиом вечнозелене четинарске вегетације (тајги) на подзоластом земљишту у хладној,  бореалној умереној клими.
 12.  Зрачење и светлост
 13. Фотосинтеза – појам, значај, пигменти, механизам, фазе
 14. Фактори који утичу на фотосинтезу – интезитет, унутрашњи и спољашњи фактори
 15. Особености фотосинтезе C4, C3 и CАМ биљака
 16. Подела биљака у односу на светлост као еколошки фактор
 17. Топлота и температура
 18. Подела биљака у односу на температуру као еколошки фактор
 19. Вода и влажност
 20. Водни режим станишта
 21. Подела и особине биљака према економији водом у станишту
 22. Подела ксерофита и њихове особине
 23. Особине мезофита и њихови представници
 24. Особине  хигрофита и хидрофита са представницима
 25. Земљиште као комплекс еколошких фактора
 26. Значај земљишта за биљке
 27. Биотички еколошки фактор
 28. Односи биљке-животиње
 29. Односи хербиворних биљака и животиња
 30. Биљке месождерке
 31. Популације биљака - демографски параметри и појам адаптација
 32. Таблице живота и њихова примена
 33. Демографија једногодишњих биљних врста
 34. Демографија дво- и вишегодишњих монокарпних биљних врста (биена)
 35. Демографија вишегодишњих зељастих поликарпних биљних врста (перена)
 36. Демографија дрвећа и жбуња
 37. Интраспецијске интеракције биљака - густина и принос
 38. Појава само-смањења
 39. Морфологија популација
 40. Матрице у популационој динамици биљака
 41. Матрице у популацијама једногодишњих биљака без и са семенском банком
 42. Матрице у популацијама монокарпних перена (биена)
 43. Матрице у популацијама поликарпних перена
 44. Матрице у популацијама дрвећа и жбуња
 45. Еластична анализа и компаративна демографија биљака - Г/Л/Ф анализа
 46. Вегетација, основни појмови биогеографије, флора и фауна
 47. Значај вегетације на светлосни режим, термички режим и земљиште
 48. Основне законитости распростирања вегетације на земљи
 49. Тропске кишне шуме (Pluviisilvae)
 50. Тропске листопадне шуме и жбунасте заједнице (Hiemilignosa)
 51. Саване (Hiemiduriherbosa)
 52. Пустињска вегетација
 53. Степе (Aestiduriherbosa)
 54. Вегетација лишћарских листопадних шума умерене зоне (Aestisilvae)
 55. Вегетација хладне зоне тунфре и хладне пустиње
 56. Високопланинска вегетација
 57. Флора и флористичка подела
 58. Холоарктичко царство (Holoarctis)
 59. Палеотропско царство (Paleotropis)
 60. Неотропско царство (Neotropis)
 61. Капско царство (Capensis)
 62. Аустралијско царство (Australis)
 63. Антарктичко царство (Antarktis)
 64. Општи преглед абиотичких услова средине у Србији
 65. Општи преглед историје биљног света Балканског полуострва-терцијер
 66. Општа слика историјског развоја флоре и вегетације у Србији
 67. Реликти и ендемити
 68. Флорогенеза и биљно-географски  положај Србије  
 69. Антропофите

17.01.2016.                                                                                                       Наставник,

Др Јасминка Ђорђевић Милорадовић, проф.